Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA BI QUAN

x. Chủ nghĩa lạc quan và chủ nghĩa bi quan.