Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ THỂ THẨM MĨ

 phạm trù mĩ học chỉ rõ trạng thái và tư cách của con người trong quá trình hoạt động thẩm mĩ, bao gồm xúc cảm thẩm mĩ, thưởng thức cái đẹp, sáng tạo nghệ thuật. Hoạt động thẩm mĩ của một người với tư cách là CTTM phụ thuộc vào điều kiện xã hội, trình độ thị hiếu và lí tưởng thẩm mĩ của họ. Giáo dục thẩm mĩ giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ thẩm mĩ của nhân dân, khiến nhân dân trở thành những CTTM tích cực, có trình độ cao trong việc đánh giá, thưởng thức và sáng tạo cái đẹp trong cuộc sống và trong nghệ thuật.