Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DÂN CHỦ

 quan điểm tư tưởng và chính trị rất đa dạng và nhiều màu sắc về việc cải tạo chủ nghĩa tư bản thành chủ nghĩa xã hội bằng con đường cải cách dân chủ, đối lập với hệ tư tưởng khoa học của chủ nghĩa Mac - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học và thực tiễn hoạt động của các đảng cộng sản và công nhân. CNXHDC là hệ tư tưởng của các phái dân chủ xã hội (hữu khuynh và tả khuynh), của những nhà theo đạo Thiên Chúa tả khuynh, của các khuynh hướng chủ nghĩa xã hội xiônit, chủ nghĩa xã hội kiểu Mĩ Latinh, kiểu Châu Phi, vv.

CNXHDC bác bỏ những luận điểm quan trọng nhất của học thuyết Mac - Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về cách mạng xã hội chủ nghĩa và chuyên chính vô sản. Họ tuyên truyền về "hợp tác giai cấp", "hoà bình xã hội", về những việc tự tu dưỡng đạo đức, về tư tưởng của thuyết đa nguyên chính trị, những tư tưởng về trách nhiệm toàn cầu của "phương Bắc" đối với "phương Nam", vv. Các đảng, các phái theo CNXHDC đều có quan niệm riêng của họ về chủ nghĩa xã hội, về các vấn đề cải tổ xã hội theo những cái gọi là nguyên tắc của CNXHDC. Họ tuyên bố nguyên tắc chủ yếu trong những nguyên tắc đó là nền "dân chủ đa nguyên", xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng biện pháp cải cách, sử dụng chế độ nghị viện tư sản, nhằm giành chính quyền chỉ thông qua bầu cử, khước từ những cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, những thay đổi cơ bản về cơ cấu chính trị và kinh tế của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Mục đích thực sự của CNXHDC là duy trì chủ nghĩa tư bản, là cải cách chủ nghĩa tư bản trong khuôn khổ của bản thân chủ nghĩa tư bản. Những luận điểm cơ bản của CNXHDC được trình bày trong bản Tuyên ngôn về "Những mục tiêu và nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội dân chủ" được thông qua tại Đại hội thành lập Quốc tế Xã hội chủ nghĩa tại Đức tháng 7.1951.