Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA VÔ CHÍNH PHỦ

 trào lưu chính trị - xã hội tiểu tư sản, phủ nhận mọi chính quyền nhà nước và mọi quyền lực chính trị khác, không thừa nhận một trật tự chung đối với tất cả mọi người trong quan hệ giữa người với người, tuyên truyền sự tự do vô hạn của cá nhân. Những người theo CNVCP có khuynh hướng nổi loạn tự phát, không quen kỉ luật trong đấu tranh. Họ phủ nhận sự cần thiết phải chuẩn bị cách mạng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cách mạng trong đấu tranh cách mạng. CNVCP chủ yếu phản ánh tâm lí xã hội của các tầng lớp tiểu tư sản thành thị và nông thôn, của các tầng lớp lạc hậu của giai cấp công nhân. Những người theo CNVCP đã gây ảnh hưởng hết sức tai hại đối với phong trào công nhân ở nhiều nước trên thế giới. Những đại biểu chính: Xtianơ (M. Stirner), Pruđông (P. J. Proudhon), Bakunin (M. A. Bakunin). Trước sự phát triển của giai cấp vô sản công nghiệp và của các tổ chức cách mạng của họ ở các nước này, ảnh hưởng của CNVCP bị giảm đi rất nhiều.