Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA THỰC TẠI

 một trào lưu kinh viện thời trung đại, đối lập với chủ nghĩa duy danh. CNTT trung đại khẳng định: những khái niệm phổ biến tồn tại thực sự và có trước sự tồn tại của các sự vật riêng lẻ. Về thực chất, CNTT trung đại là một trào lưu duy tâm, nó tiếp tục đường lối của Platôn (HL. Platôn) trong việc giải quyết vấn đề mối quan hệ giữa các khái niệm và các đối tượng của thế giới khách quan. CNTT trung đại được sử dụng làm cơ sở triết học cho Công giáo. Chủ nghĩa duy danh đã tiến hành đấu tranh với CNTT. Chủ nghĩa Mac coi cuộc đấu tranh đó là biểu hiện của cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng trong triết học: duy vật (chủ nghĩa duy danh) và duy tâm (CNTT) trong thời trung đại. Một số đại biểu nổi tiếng của CNTT trung đại: Thánh Anxem ở Cantơbơry (Saint Anselm of Canterbury), Tômadô xứ Akinô (Tommaso d' Aquino).