Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA THỰC DÂN MỚI

 xuất hiện sau Chiến tranh thế giới II, trong điều kiện hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ bị tan rã. CNTDM tuy buộc phải công nhận độc lập chính trị của các nước vốn là thuộc địa, nhưng trên thực tế, dùng mọi thủ đoạn để kiểm soát gián tiếp các nước này về kinh tế và chính trị; thông qua kiểm soát về kinh tế mà kiểm soát về chính trị. Cơ sở vật chất của CNTDM là sở hữu của các công ti nước ngoài về tư liệu sản xuất, còn chỗ dựa xã hội của nó là các giai cấp, tầng lớp bóc lột ở các nước đang phát triển. Thủ đoạn chủ yếu là viện trợ kinh tế kèm theo điều kiện chính trị có lợi cho đế quốc.