Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA THỰC DÂN

 chính sách của các nước tư bản, đế quốc dùng bạo lực và mọi thủ đoạn khác xâm chiếm, nô dịch, bóc lột các nước kém phát triển và biến các nước đó thành thuộc địa. Những nhà tư tưởng phản động bào chữa cho CNTD bằng những quan niệm của chủ nghĩa chủng tộc (da trắng ưu việt hơn da màu), thuyết địa lí chính trị, tô vẽ hành động cướp bóc thuộc địa như là sứ mệnh "khai hoá" của các nước tiền tiến đối với các nước lạc hậu. Trong thực tế, thuộc địa chỉ là nguồn cung cấp nguyên liệu và nhân công rẻ mạt, nơi đầu tư tư bản và tiêu thụ hàng hoá. Sau Chiến tranh thế giới II, phong trào giải phóng dân tộc được các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ đã làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Hơn một trăm nước đang phát triển đã xuất hiện, phải tiếp tục đấu tranh củng cố nền độc lập thật sự về chính trị và kinh tế, xoá bỏ những tàn tích của CNTD và chống lại những thủ đoạn của CNTD mới của chủ nghĩa đế quốc, mưu toan bằng những phương pháp và hình thức khác nhằm duy trì các vị trí chính trị, kinh tế của chúng ở các nước mới được giải phóng. Những phương pháp thống trị mới của chủ nghĩa đế quốc - CNTD mới - đối với các nước đang phát triển bao gồm các hình thức "viện trợ" kèm theo các điều kiện kinh tế, chính trị, kí kết các hiệp ước bất bình đẳng, các hình thức liên minh dưới sự bảo trợ của các nước đế quốc và cả can thiệp vào nội bộ các nước để lập ra các chế độ dưới sự bảo trợ của chúng.