Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"CHỐNG ĐUYRINH"

("Anti - Duhring"), tên gọi cuốn sách của Enghen (F. Engel) có nội dung "Ông Ơgiêni Đuyrinh đảo lộn khoa học", trong đó trình bày một cách toàn diện ba bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mac: 1) Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; 2) Kinh tế chính trị học; 3) Lí luận chủ nghĩa cộng sản khoa học. "CĐ" đã "phân tích những vấn đề quan trọng nhất của triết học, của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, vv. Đó là một cuốn sách có nội dung đặc biệt phong phú và bổ ích". Enghen viết cuốn sách này nhằm bảo vệ học thuyết Mac chống những sự công kích của nhà tư tưởng tiểu tư sản Đuyrinh mà quan điểm của ông ta được một số đảng viên Đảng Xã hội - Dân chủ Đức mới được thành lập ủng hộ. "CĐ" gồm ba phần: triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội. Trong phần 1, Enghen trình bày những nguyên lí của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Ông nêu vấn đề về những hình thức vận động của vật chất và phân loại các khoa học, trình bày đặc điểm của phép biện chứng, những quy luật cơ bản của nó, vấn đề về mối quan hệ giữa lôgic biện chứng và lôgic hình thức. Trong phần 2, khi phê phán những quan điểm của Đuyrinh về những vấn đề kinh tế chính trị học, Enghen đã nêu lên định nghĩa về đối tượng và phương pháp của kinh tế chính trị học, trình bày học thuyết Mac về hàng hoá và giá trị, về giá trị thặng dư và tư bản, về địa tô, vv. Khi phê phán lí luận duy tâm về bạo lực, Enghen chỉ ra ý nghĩa quyết định của kinh tế trong sự phát triển của xã hội, giải thích nguồn gốc của chế độ tư hữu và các giai cấp, nhấn mạnh vai trò tiến bộ của bạo lực trong những thời kì cách mạng. Trong phần 3, Enghen đã khái lược một cách sáng tỏ lí luận và lịch sử của chủ nghĩa cộng sản khoa học, làm rõ thái độ của chủ nghĩa cộng sản khoa học đối với chủ nghĩa xã hội không tưởng, luận chứng một cách sâu sắc những nhiệm vụ và con đường cải tạo xã hội theo chủ nghĩa cộng sản và trình bày học thuyết macxit về một số vấn đề căn bản của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, về sản xuất và phân phối dưới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, về nhà nước, gia đình, nhà trường, về việc xoá bỏ sự đối lập giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao động chân tay, vv. Tác phẩm của Enghen hiện nay vẫn còn giá trị khoa học lớn lao, giúp chúng ta hiểu về một giai đoạn lịch sử của học thuyết Mac.