Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA THẾ GIỚI

 hệ tư tưởng tư sản cho rằng hiện tượng dân tộc, quốc gia đã lỗi thời, đã đến lúc cần từ bỏ truyền thống và văn hoá dân tộc, tình cảm yêu nước, chủ quyền dân tộc.

CNTG phản ánh bản chất của giai cấp tư sản là xông vào chỗ nào có lợi nhuận lớn nhất. "Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm mỗi ngày một nhiều hơn đã xua giai cấp tư sản đi khắp thế giới. Nó xâm nhập mọi nơi và thiết lập liên hệ ở bất cứ nơi nào bằng con đường bóc lột thị trường toàn cầu, giai cấp tư sản, làm cho sản xuất và tiêu dùng của tất cả các nước mang tính thế giới" ("Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản"; Mac và Enghen). Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, CNTG biểu hiện sự cố gắng của tư bản thế giới (các nước đế quốc mạnh và những nhóm tư bản độc quyền siêu quốc gia) muốn làm bá chủ thế giới. Chiêu bài "các dân tộc hoà hợp lẫn nhau, mỗi người là công dân thế giới của nhà nước thế giới" thực chất là để che đậy sự bóc lột và bóp nghẹt các dân tộc. CNTG hoàn toàn đối lập với chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa.