Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA THAO TÁC

 trào lưu triết học hiện đại do Britmơn (P. W. Bridgman), nhà vật lí và nhà triết học Hoa Kì sáng lập. Tư tưởng chủ yếu của CNTT là phân tích thao tác, theo đó thì ý nghĩa của bất kì khái niệm nào cũng chỉ có thể được xác định bằng cách mô tả các thao tác được sử dụng khi hình thành, sử dụng và kiểm nghiệm khái niệm đó. Những khái niệm không gắn với những thao tác nào đó thì bị coi là vô nghĩa. Từ việc kết hợp những khái niệm được quy định thông qua những thao tác, người ta tạo ra những mệnh đề và từ những mệnh đề tạo ra lí luận. Về bản chất, CNTT kết hợp các nguyên tắc của chủ nghĩa thực chứng lôgic với chủ nghĩa thực dụng.