Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA NHÂN BẢN

quan điểm triết học cho rằng con người là một bộ phận và là sản phẩm cao nhất của tự nhiên và giải thích những đặc điểm và tính chất của con người bằng nguồn gốc tự nhiên của nó. CNNB ở Foiơbăc (L. Feuerbach), lấy con người làm điểm xuất phát và nền tảng cho triết học của mình. CNNB nhấn mạnh sự thống nhất giữa con người với tự nhiên, phê phán những quan điểm duy tâm, huyền bí về con người. Đó là một bước tiến lớn trong cách đặt vấn đề và nghiên cứu về con người. Hạn chế cơ bản của CNNB là không thấy bản chất xã hội của con người, quan niệm "con người chung chung" với bản tính tự nhiên tách khỏi quá trình phát triển của nó trong xã hội. Vì vậy CNNB cũng không vượt ra khỏi quan niệm duy tâm về xã hội.