Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA KINH NGHIỆM NHẤT NGUYÊN

biến tướng của chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán do Bôcđanôp (A. A. Bogdanov) đề ra ở Nga, cho rằng thế giới là kinh nghiệm được xã hội tổ chức, là kinh nghiệm của nhân loại tập thể. Bôcđanôp lấy ý thức tập thể thay thế cho ý thức cá nhân của Avênariut (R. Avenarius) và của Makhơ (E. Mach), coi ý thức có vai trò sáng tạo ra tự nhiên. Bôcđanôp cho rằng toàn bộ tự nhiên là sản phẩm của ý thức. Cũng như chủ nghĩa Makhơ, CNKNNN cũng là một thứ triết học duy tâm chủ quan. Lênin vạch rõ mối liên hệ giữa CNKNNN với "Thuyết tìm thần" và "Thuyết tạo thần".