Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA KINH NGHIỆM LÔGIC

tên gọi khác của chủ nghĩa thực chứng lôgic từ nửa cuối những năm 30 thế kỉ 20. Chủ nghĩa thực chứng lôgic không chỉ đề cao kinh nghiệm trực tiếp mà còn tuyệt đối hoá kinh nghiệm trực tiếp bằng phân tích lôgic. Nó đưa ra nguyên tắc: chân lí phải được chứng thực bằng kinh nghiệm lôgic, tức là kinh nghiệm trực tiếp được phân tích chỉ về mặt lôgic hình thức. Cho nên, có ý kiến phê phán CNKNL là đã mưu toan thay thế thực tiễn với tư cách tiêu chuẩn tối cao của chân lí khách quan bằng kinh nghiệm lôgic.