Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA GIÁO ĐIỀU

phương pháp tư duy trừu tượng, phi lịch sử, xuất phát từ quan niệm cho rằng những giáo lí (được coi là những nguyên lí) cần được tiếp thu một cách vô điều kiện như chân lí bất biến. Trong khoa học, phương pháp tư duy giáo điều vận dụng những khái niệm, những công thức bất biến, không chú ý đến tài liệu mới của thực tiễn và của khoa học, những điều kiện lịch sử cụ thể, tính cụ thể của chân lí. Về mặt lịch sử, sự xuất hiện của CNGĐ gắn liền với những quan niệm, những tín điều tôn giáo được khẳng định với tính cách là chân lí bất di bất dịch, không thể phê phán và có tính cách bắt buộc với mọi tín đồ. Hậu quả tất yếu của nó là sự ngưng trệ, bảo thủ, lạc hậu của tư duy. Trong chính trị, CNGĐ dẫn đến chủ nghĩa chủ quan, tách rời thực tiễn.