Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÁ NHÂN

một con người với tư cách là một cá thể trong xã hội. CN liên hệ với xã hội, trước hết lấy tập thể ban đầu (gia đình, tập thể bạn bè, tập thể lao động) làm trung gian. Trong tập thể, CN được hình thành về các mặt tinh thần, tâm lí, thể xác và các mặt khác. CN có vai trò chủ động, quan trọng trong xã hội. Xã hội vừa là tổng thể những điều kiện phát triển của CN, vừa là kết quả phát triển tổng hoà của tất cả các CN và các tập thể. Do đó, mỗi CN đóng góp phần của mình vào đời sống của toàn xã hội, đồng thời xã hội cũng coi trọng và phát huy tác dụng vai trò của CN.