Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÂN LÍ

phạm trù triết học nói lên sự phản ánh đúng đắn khách thể bởi chủ thể đang nhận thức, sự phản ánh ấy tái hiện khách thể như nó vốn tồn tại ở bên ngoài, độc lập với con người và ý thức con người; là tri thức phù hợp với khách thể và đã được thực tiễn kiểm nghiệm. Triết học duy tâm coi CL là tư duy phù hợp với cảm giác của chủ thể (chủ nghĩa duy tâm chủ quan), là tính có ích thực tiễn, thoả mãn những lợi ích chủ quan của cá nhân (chủ nghĩa thực dụng), là thuộc tính vĩnh viễn không đổi và tuyệt đối của các khách thể tư tưởng [Platôn (Platon)]. Trong chủ nghĩa duy vật biện chứng, khi nói đến CL là nói đến CL khách quan, tức là nói đến nội dung của biểu tượng, quan niệm, tri thức của con người không phụ thuộc vào chủ thể, vào con người và vào loài người. Khi thừa nhận tính khách quan của CL, chủ nghĩa duy vật biện chứng không đồng nhất nó với tính bất biến của tri thức con người mà khẳng định rằng CL thường xuyên phát triển. Một mặt, con người ngày càng thâm nhập sâu sắc vào các đối tượng, các hiện tượng, tri thức của con người về thế giới ngày càng chính xác hơn, đầy đủ hơn, khách quan hơn. Mặt khác, thế giới xung quanh con người cũng thường xuyên biến đổi, phát triển, cho nên nó cũng quy định sự biến đổi của tri thức về nó. Tính đúng đắn của CL được kiểm tra bằng thực tiễn.