Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẢNG HỎI

(cg. bảng điều tra xã hội học), một tập hợp những câu hỏi đã tiêu chuẩn hoá dùng cho việc điều tra xã hội học, lấy ý kiến của người được phỏng vấn về những vấn đề đang cần tìm hiểu. BH có thể gồm ba loại câu hỏi sau đây tuỳ theo các mục đích của nó.

1. Những câu hỏi định lượng hay còn gọi là những câu hỏi đóng; khép kín, gọn, buộc sự trả lời chỉ được tập trung vào những chỉ báo đã được quy chuẩn hoá. Người được phỏng vấn chỉ có thể lựa chọn cách trả lời tập trung vào những vấn đề mà người nghiên cứu quan tâm, không trả lời lan man. Ưu điểm của những câu hỏi định lượng là ở khả năng đo lường được những vấn đề đa dạng, phức tạp từ thực tiễn, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của người được hỏi.

2. Những câu hỏi định tính hay còn gọi là những câu hỏi mở, không dự kiến những câu trả lời trước. Người được phỏng vấn hoàn toàn tự do trả lời. Thuận lợi của loại câu hỏi này là nó không giới hạn vấn đề trả lời. người được hỏi có thể đề cập đến rất nhiều vấn đề, cả những vấn đề tế nhị nhất. Bất lợi của câu hỏi này là người được phỏng vấn có thể trả lời lan man, không tập trung vào ý chính hoặc qua loa cho xong chuyện, không chính xác và do đó, sự phân tích phức tạp hơn nhiều.

3. BH cũng có thể là những câu hỏi hỗn hợp cả hai loại câu hỏi trên. Trong trường hợp sử dụng câu hỏi hỗn hợp, người được phỏng vấn vừa phải chọn những câu trả lời trong số những câu trả lời BH dự kiến, vừa phải có câu trả lời mở. Thuận lợi của loại câu hỏi này là sự lựa chọn câu hỏi phong phú hơn so với câu hỏi khép kín, song cũng có bất lợi là người được hỏi cũng có thể trả lời qua loa, thiếu chân thực. Tuy nhiên, các loại BH có các câu hỗn hợp thường gây phức tạp cho người xử lí kết quả.