Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BECXÔNG H.

 (Henri Bergson; 1859 - 1941), nhà triết học duy tâm thần bí Pháp, đại biểu của thuyết trực giác và triết học về đời sống có ảnh hưởng lớn trong giới trí thức phương Tây đầu thế kỉ 20. Xuất thân trong một gia đình Do Thái, nhập quốc tịch Pháp. Giáo sư, viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp. Đại biểu cho chủ nghĩa duy tâm hiện đại, Becxông bác bỏ nhận thức duy lí, bác bỏ nhận thức khoa học, không quan tâm đến những vấn đề xã hội và kinh tế. Becxông cho rằng, khoa học bất lực không đi vào được những trạng thái của ý thức. Theo Becxông, chỉ có "trực giác" mới thâm nhập vào ý thức, mới nắm được những hiện tượng luôn luôn biến chuyển của sự sống và ý thức. Becxông cho rằng, chỉ có "thời gian trực cảm" của đời sống mới đi vào được bản chất của cuộc sống. Bởi vì chỉ ở đó mới có sự sáng tạo, mới biểu hiện cái tôi sâu sắc, "cái tôi thật", khác với "cái tôi xã hội", cái tôi của đời sống hàng ngày. Chính từ cách nhìn đó, Becxông cho rằng "đà sống" là động lực sáng tạo ra hiện thực vật chất và tinh thần. Những tác phẩm chính: "Sự tiến hoá sáng tạo" (1907), "Thời gian trực cảm và tính đồng thời" (1922), "Hai nguồn của đạo đức và tôn giáo" (1932). Giải thưởng Nôben về văn học (1927).