Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÔ SẢN ĂN BÁM

khái niệm được Enghen dùng để chỉ tầng lớp cùng dân, không nghề nghiệp và tài sản, sống nhờ của bố thí hoặc sự thuê mướn của chủ quý tộc. Xuất thân ở Rôma từ thời cổ đại. Thời trung đại, xuất hiện ở Đức và một số nước khác. Tầng lớp này thường tham gia đấu tranh chống lại các giai cấp bóc lột, nhưng cũng thường mang nặng tính chất vô tổ chức, thiếu chí hướng và kiên định, nhiều khi bị lợi dụng, bị lôi kéo theo người chủ bố thí hoặc trợ cấp.