Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BLĂNG J. J. L.

(Jean Jóseph Louis Blanc; 1811 - 82), nhà văn, nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng Pháp đầu thế kỉ 19. Có xu hướng cải cách dân chủ. Năm 1839, Blăng sáng lập tờ tạp chí "Tiến bộ" tập hợp những khuynh hướng dân chủ tiến bộ nhất ở Pháp hồi đó. Năm 1840, xuất bản cuốn sách đầu tiên "Tổ chức lao động" trình bày chương trình cải cách xã hội chính trị. Đề ra biện pháp khắc phục tình trạng khốn cùng của giai cấp vô sản Pháp bằng cách thành lập "các xưởng quốc gia", nhà nước vay tiền cung cấp cho các hợp tác xã công nhân các phương tiện cần thiết để lao động, không cần đến tư bản của tư nhân; các hợp tác xã công nhân có thể làm phá sản các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa bằng cạnh tranh, theo Blăng như thế là xoá bỏ cạnh tranh bằng cạnh tranh. Sau Cách mạng Pháp 1848, Blăng tham gia chính phủ lâm thời, được dân chúng tín nhiệm. Blăng thực hiện chương trình cải cách, thành lập các xưởng quốc gia. Song thí nghiệm đó bị thất bại. Cuối cùng, các xưởng quốc gia bị thủ tiêu. Blăng phải sống lưu vong ở Luân Đôn, trở về Pháp năm 1870. Blăng đã viết cuốn "Lịch sử mười năm" (1830 - 40) phê phán giai cấp tư sản Pháp và vua Lu-i Philip I (Louis - Philippe I). Trong cuốn "Lịch sử Cách mạng Pháp", Blăng ca ngợi các nhà cách mạng.


Blăng J. J. L.