Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BAUMGACTEN A. G.

 (Alexander Gottlieb Baumgarten; 1714 - 62), nhà triết học và nhà giáo dục học Đức, đã sáng tạo ra thuật ngữ mĩ học và xây dựng bộ môn này thành một lĩnh vực riêng biệt của triết học. Tác phẩm lớn nhất của Baumgacten là bộ "Mĩ học" gồm hai cuốn (1750 - 58). Baumgacten đưa ra thảo luận những vấn đề nghệ thuật, cái đẹp và đặt mĩ học thành một bộ môn riêng biệt. Lí thuyết của Baumgacten nhấn mạnh vào tầm quan trọng của cảm xúc và tập trung vào hành động sáng tạo. Baumgacten quan niệm "nghệ thuật phải bắt chước tự nhiên", người nghệ sĩ phải phát triển tự nhiên bằng cách cộng thêm những yếu tố xúc cảm của mình vào nhận thức hiện thực.