Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SINH THÀNH

(cg. hình thành, hoá thành), phạm trù triết học phản ánh quá trình phát sinh, phát triển của các sự vật và hiện tượng; đó là quá trình sinh ra khả năng và biến nó thành hiện thực; nó nói lên một chuỗi biến đổi của một tồn tại trong thời gian. Phạm trù ST có liên hệ hữu cơ với quan điểm biện chứng về thế giới, cơ sở của nó là coi bất kì sự vật, hiện tượng nào cũng là sự thống nhất của các mặt đối lập: tồn tại và không tồn tại; nó trái ngược với quan điểm siêu hình, coi sự phát sinh, phát triển chỉ là sự tăng, giảm đơn thuần về số lượng. Tư tưởng về sự sinh thành đã có từ thời cổ đại trong triết học của Hêraclit (Héraclite) và có vai trò quan trọng trong hệ thống triết học của Hêghen G. V. F.. Chủ nghĩa duy vật biện chứng coi ST là một quá trình quan trọng của học thuyết về phát triển.