Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÉP TÍNH LÔGIC

bao gồm đại số lôgic và hệ toán lôgic. Cơ sở của đại số lôgic bao gồm đại số mệnh đề và đại số vị từ. Một cách tương ứng, cơ sở của hệ toán lôgic bao gồm hệ toán lôgic mệnh đề và hệ toán lôgic vị từ. Thực chất của PTL là vận dụng các phương pháp toán học như đại số, hàm số, phương pháp tiên đề hoá, vv. vào lôgic hình thức để chuyển hình thức và lập luận lôgic thành công thức và thuật toán. Ngôn ngữ của PTL là ngôn ngữ hình thức hoá có tính chất kí hiệu tượng trưng. Do đó, cú pháp của nó trừu tượngkhái quát. Nhưng ngữ nghĩa thì có thể cụ thể hoá  bằng các minh hoạ hay mô hình khác nhau. Chẳng hạn, các phép phủ định, phép hội, phép tuyển, vv. trước hết có ý nghĩa là các thao tác lôgic của tư duy đang nhận thức. Song có thể minh hoạ ra thành các quá trình tiếp xúc rơle điện từ: phép phủ định sẽ tương ứng sự hở mạch, phép hội - sơ đồ ghép nối tiếp, phép tuyển - sơ đồ ghép song song, vv. Chương trình hoạt động của máy tính điện tử dựa vào các thuật toán chính xác và hệ đếm nhị phân, trong đó PTL là cơ sở.