Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÉP NGOẠI SUY

 một trong những phương thức quan trọng nhất của dự báo khoa học - kĩ thuật và kinh tế xã hội hiện đại.  Xt. Ngoại suy.