Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÉP ĐỒNG NHẤT

 một loại thao tác lôgic bảo tồn giá trị chân lí và ý nghĩa phổ quát của các yếu tố và hình thức lôgic. Xt. Đồng nhất.