Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THẨM MĨ

phương pháp phân tích những dữ kiện thẩm mĩ thành những nguyên tắc và những yếu tố của chúng. Một số nhà mĩ học theo chủ nghĩa thần bí đã phủ nhận khả năng có thể có sự phân tích thẩm mĩ. Họ cho rằng muốn hiểu được cái đẹp thì không thể dựa vào trí tuệ, mà phải đứng ra ngoài nó, phải ở trong một trạng thái xuất thần (extase), hoặc dựa vào trực giác. Một số nhà mĩ học khác đã phản đối quan điểm trên, họ khẳng định là có tồn tại một PPPTTM, nhưng lại dùng phương pháp thực nghiệm. Đương nhiên, trong nghiên cứu mĩ học, người ta phải sử dụng phương pháp đó, nhưng nó cũng có những giới hạn. Một số nhà mĩ học khác đã dựa vào phương pháp tiêu chuẩn hoá, nghĩa là dựa vào những giá trị hoặc giả những cái phải là như thế, từ đó họ cho rằng có ba giá trị chủ yếu của con người là cái thật, cái thiện và cái đẹp tương ứng với ba môn khoa học cơ bản là: lôgic học, đạo đức họcmĩ học.

Mĩ học macxit dựa vào phương pháp lôgic và phương pháp lịch sử của chủ nghĩa duy vật biện chứng để phân tích những dữ kiện thẩm mĩ. Đương nhiên, PPPTTM của chủ nghĩa Mac bao gồm cả những thành tựu của các khoa học khác như tâm lí học, phân tâm học, xã hội học là những môn khoa học có liên quan chặt chẽ với việc tìm hiểu hai lĩnh vực của mĩ học là nhận thức thẩm mĩ và sáng tạo nghệ thuật.