Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SIÊU LÍ THUYẾT

lí thuyết có đối tượng nghiên cứu của nó là một lí thuyết khác. SLT nghiên cứu những luận điểm và những khái niệm của một lí thuyết đã biết; xác lập những giới hạn của nó, những phương thức xây dựng các khái niệm mới và những cách chứng minh các luận điểm của nó, vv. Nhiệm vụ trung tâm của SLT là nghiên cứu những điều kiện hình thức hoá các lí thuyết khoa học, cũng như các đặc tính cú pháp (cú pháp lôgic) và ngữ nghĩa (ngữ nghĩa lôgic) của những ngôn ngữ hình thức hoá. SLT được diễn đạt bằng siêu ngôn ngữ. Hiện nay, phát triển nhất là SLT lôgic học và SLT toán học.