Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHONG TRÀO CỘNG SẢN QUỐC TẾ

 phong trào chính trị của những người theo con đường của chủ nghĩa xã hội khoa học do Mac K.Enghen F. sáng lập. Hình thức tổ chức đầu tiên của PTCSQT là Ban Thông tin Cộng sản thành lập tại Bruxen đầu 1846, tiếp đến là Liên đoàn những Người Cộng sản thành lập 1847 tại Luân Đôn. Quốc tế I do Mac và Enghen thành lập và lãnh đạo tại Luân Đôn tháng 9.1864 đã đặt nền tảng cho PTCSQT. Trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng tư tưởng - chính trị của Quốc tế II và sự phát triển của phong trào công nhân, sau Chiến tranh thế giới I, ở Châu Âu, các đảng cộng sản đã ra đời tại nhiều nước; đến tháng 3.1919, tại Matxcơva, Quốc tế III, tức Quốc tế  Cộng sản được thành lập, trong đó mỗi đảng cộng sản là một chi bộ. Quốc tế Cộng sản đã tuyên bố tự giải tán vào tháng 5.1943 trong thời kì đang diễn ra cuộc Chiến tranh thế giới II để hình thành các hình thức tổ chức mới, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử lúc đó. Tuy nhiên, giữa các đảng cộng sản vẫn có mối quan hệ theo nguyên tắc đoàn kết, hợp tác trong cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, tôn trọng chủ quyền và sự độc lập của mỗi đảng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, dựa trên tinh thần của chủ nghĩa Mac - Lênin và chủ nghĩa Quốc tế vô sản.