Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHAN NGUYÊN

(Yan Yuan; 1636 - 1704), nhà tư tưởng duy vật Trung Quốc thời đầu nhà Thanh. Chống lại Lí học của Trình - Chu (Cheng-Zhou) và Tâm học của Vương Dương Minh (Wang Yangming). Về phương diện triết học, kiên trì thuyết nguyên khí, cho rằng khí có trước lí, lí không rời khí mà tồn tại, “lí là lí của khí”. Về quan niệm nhân sinh, chủ trương con người phải có khí chất (các yếu tố tâm lí). Về nhận thức luận, nêu lên tư tưởng coi trọng thực hành, thông qua thực hành đạt đến chỗ sử dụng. Về đạo đức học, chủ trương có sự thống nhất giữa “nghĩa” và “lợi”, phản đối sự đối lập giữa hai cái đó ở các nhà Nho thời nhà Tống và nhà Hán. Tác phẩm chính: “Tứ thư chính ngộ”, “Tứ tồn biên”, vv.