Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
“NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG”

tác phẩm của Lênin V. I. với tên gọi đầy đủ là “Nhà nước và cách mạng. Học thuyết của chủ nghĩa Mac về nhà nước và nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cách mạng”, được viết vào tháng 8 - 9.1917 và xuất bản tháng 5.1918. Trong thời kì chuẩn bị cho cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười Nga 1917, vấn đề thái độ của giai cấp vô sản đối với nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng về lí luận và thực tiễn chính trị. Lênin đã nghiên cứu và phát triển học thuyết của Mac và Enghen F. về nhà nước, luận chứng quan điểm của Mac K. về nhiệm vụ của giai cấp công nhân trong cách mạng là xoá bỏ nhà nước tư sản và xây dựng nhà nước Xô Viết xã hội chủ nghĩa. Chỉ rõ phương hướng phát triển cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa: phát huy dân chủ, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân lao động tham gia quản lí nhà nước. Tác phẩm này của Lênin đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lí luận và thực tiễn.