Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHI LÍ TÍNH

khái niệm triết học đặc trưng cho những trào lưu triết học phương Tây phủ nhận vai trò của lí tính trong nhận thức. PLT là sự không thể nhận thức được bằng lí tính, tư duy, và do vậy, không thể diễn đạt bằng khái niệm lôgic. Xt. Chủ nghĩa phi lí tính.