Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
“NỘI CHIẾN Ở PHÁP”

tác phẩm của Mac K., xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Anh tháng 6.1871, sau khi Công xã Pari  1871 thất bại. Phân tích một cách sâu sắc quá trình phát triển, ý nghĩa và những kinh nghiệm lịch sử của Công xã Pari, phát triển học thuyết cách mạng về nhà nước và chuyên chính vô sản. Nhằm mục đích giáo dục giai cấp công nhân các nước về tinh thần đoàn kết quốc tế, nhất là trong hoàn cảnh có chiến tranh, chống chủ nghĩa sôvanh tư sản, kết hợp đúng đắn lợi ích dân tộc với lợi ích giai cấp. Tác phẩm ca ngợi tinh thần anh dũng “xông lên chọc trời” và trí sáng tạo chính trị của giai cấp công nhân Pari, trong công cuộc thiết lập Công xã. Bằng thực tế của Công xã Pari, Mac đã khẳng định thêm nhiệm vụ lịch sử của giai cấp công nhân là giành chính quyền, xây dựng bộ máy nhà nước mới, nhà nước của người lao động do giai cấp vô sản lãnh đạo, nhà nước không quan liêu (kiểu như Công xã Pari). Mac cũng chỉ rõ cần có chính đảng vững vàng của giai cấp công nhân mới có thể bảo đảm cho cách mạng giành được thắng lợi.