Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÁP

(Sanskrit: Dharma), khái niệm Phật giáo chỉ mọi sự vật và hiện tượng không kể to hay nhỏ, hữu hình hay vô hình, nếu qua giác quan mà nhận thức được, hay qua ý thức mà nghĩ tới được, tưởng tượng được đều gọi là P. Từ P vốn có trước Phật giáo, có nghĩa là “giữ chắc không thay đổi”, dùng để chỉ trật tự trong nghi lễ. Trong kinh sách Phật giáo, P cũng có nghĩa là quy luật, quy tắc chi phối sự diễn biến của mọi sự vật và quá trình. P còn có nghĩa là giáo pháp. Khi nói Phật pháp tức là nói về giáo lí, giáo pháp của Phật. Đó là nghĩa trong cụm từ quen thuộc: Phật, Pháp, Tăng. P được phân thành sắc pháp chỉ các hiện tượng vật chất, và tâm pháp chỉ các hiện tượng tinh thần. Cả sắc pháp và tâm pháp lại bao gồm rất nhiều các P khác nhau được hiểu như các phạm trù. Hệ thống P này đem các hiện tượng vật chất và tinh thần thu nạp vào các P thích ứng với chúng, từ đó làm cho ta có được sự hiểu biết đúng đắn.