Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG PHÁI TÂM LÍ CHỦNG TỘC MĨ

một trường phái trong ngành nhân học Hoa Kì, phát triển sau Chiến tranh thế giới II, sau khi trường phái sinh vật - chủng tộc Đức bị phá sản. Cơ sở lí luận của trường phái này: chủ nghĩa thực dụng trong triết học, chủ nghĩa Frơt [gọi theo tên bác sĩ Froiđơ (S. Freud; dạng phiên âm khác: Frơt] trong tâm lí học, trường phái Văn hoá - Lịch sử trong dân tộc học. Những người theo TPTLCTM cho rằng, các dân tộc sở dĩ khác nhau là do yếu tố tâm lí. Các dân tộc "hạ đẳng" không phát triển được là do tư chất đặc thù của họ. Muốn thay đổi phải tiếp thu văn hoá, văn minh, tâm lí của dân tộc thượng đẳng, cụ thể là phải cải tạo theo tâm lí và kiểu mẫu văn hoá Hoa Kì.

TPTLCTM, về mặt khoa học, rơi vào sự sai trái của chủ nghĩa chủng tộc; về mặt chính trị, là một công cụ tư tưởng để chống lại chủ nghĩa Mac - Lênin. Các học giả tiêu biểu: Bênêđich (R. Benedict), Kacđinơ (A. ardiner), Lintơn (R. Linton), Halâuoen (J. Hallowell), Mit (M. Mead), Buôcghinhông (E. Bourguignon), vv. Xt. Chủ nghĩa thực dụng; Phân tâm học; Trường phái Văn hoá - Lịch sử.