Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN LÔGIC

 phản đối, bài xích lôgic. Có nhiều biểu hiện và mức độ biểu hiện khác nhau. Nói chung, người có tư duy lành mạnh thì không ai phản đối hoặc bài xích lôgic. Ngay cả những kẻ nguỵ biện thì cũng chỉ xuyên tạc các quy luật, quy tắc lôgic mà thôi. Thái độ phản đối hoặc bài xích lôgic có thể xuất hiện trong một số tình huống: 1) Phản đối hoặc bài xích một bộ phận lôgic nào đó. Vd. do tuyệt đối hoá lôgic hình thức và bài xích lôgic biện  chứng, hoặc ngược lại, bài xích lôgic hình thức nhằm tôn lôgic biện chứng lên tối thượng và bao trùm toàn bộ lôgic. 2) Phân tích tư duy thành hai quá trình khác nhau: tư duy máy móc và tư duy sáng tạo. Sau đó tách rời hai quá trình tư duy này thành hai loại tư duy đối lập và loại trừ nhau. Từ đó, có thái độ phản đối hoặc bài xích lôgic trong tư duy sáng tạo, cho rằng quá trình sáng tạo bất chấp mọi lôgic. Như vậy, các biểu hiện phản đối hoặc bài xích lôgic nói chung đều không đúng đắn hoặc không chính xác.