Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"NGÀY 18 THÁNG SƯƠNG MÙ CỦA LU-I BÔNAPAC"

tác phẩm (1852) của Mac, phân tích những sự kiện chính trị diễn ra ở Pháp trong giai đoạn lịch sử sôi động 1848 - 51, dẫn đến cuộc đảo chính 2.12.1851, xoá bỏ nền Cộng hoà II của Pháp và đưa toàn bộ quyền lực quốc gia vào tay Lu-i Bônapac (Louis Bonaparte), người lên ngôi hoàng đế dưới danh hiệu “Napôlêông III” (Napoléon III). Tác phẩm được viết từ 12. 1851 đến 3.1852, xuất bản lần đầu 5.1852. Ngày 18 tháng Sương mù vốn là ngày Napôlêông I (Napoléon I) lật đổ chế độ Đốc chính và thiết lập nền độc tài quân sự. Mac dùng khái niệm “Ngày 18 tháng Sương mù” để giễu cuộc đảo chính của người cháu giảo hoạt Lu-i Bônapac, định bắt chước người bác anh hùng Napôlêông Bônapac (Napoléon Bonaparte). Trong tác phẩm, Mac phân tích sâu sắc lợi ích chính trị và vật chất của tất cả các giai cấp ở Pháp, vị trí và vai trò của họ trong cách mạng. Lấy những sự kiện ở Pháp làm ví dụ, Mac chứng minh luận điểm cho rằng người ta không thể tuỳ tiện sáng tạo ra lịch sử, mọi cuộc đấu tranh lịch sử đều là biểu hiện của cuộc đấu tranh giai cấp, do chế độ kinh tế của xã hội quy định. Cuộc đảo chính ngày 2.12.1851 chỉ là kết quả tự nhiên, tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp trong những năm 1848 - 51. Mac đã phát triển thêm tư tưởng về chuyên chính vô sản, ông cho rằng, giai cấp vô sản không chỉ đơn giản chiếm lấy bộ máy nhà nước tư sản, mà phải đập tan nó. Mac cũng phân tích tính hai mặt của giai cấp nông dân, chỉ rõ xu hướng của nông dân không tránh khỏi liên minh với công nhân, và công nhân cũng tất yếu phải liên minh với nông dân trong cách mạng vô sản. So sánh với cách mạng tư sản, Mac nhấn mạnh tính triệt để của cách mạng vô sản.