Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHẬN THỨC CẢM TÍNH

sự nhận thức thực tại khách quan một cách cụ thể, trực tiếp bằng các giác quan (thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác), là giai đoạn thấp của quá trình nhận thức - giai đoạn trực quan sinh động. Trong NTCT có các cấp độ: 1) Cảm giác là hình thức đầu tiên, đơn giản nhất của nhận thức; phản ánh những khía cạnh, những mặt, những thuộc tính riêng lẻ của sự vật; nảy sinh do sự tác động trực tiếp của khách thể được nhận thức tới giác quan của con người. Do đó, cảm giác là nguồn gốc của tri thức con người và thế giới; 2) Tri giác là tổng hợp các cảm giác trong mối liên hệ thống nhất, tạo nên một hình ảnh hoàn chỉnh cảm tính trực tiếp về sự vật, được hình thành nhờ hoạt động phối hợp, bổ sung lẫn nhau của nhiều cảm giác. Ngoài quan hệ với cảm giác, tri giác còn quan hệ với kinh nghiệm; 3) Biểu tượng là hình thức cao nhất, phức tạp nhất của NTCT, được hình thành trên cơ sở những tri giác cảm tính, nhưng khác với tri giác, biểu tượng không còn gắn liền trực tiếp với đối tượng nhận thức nữa, mà nó là hình ảnh sự vật được tái dựng trong đầu óc khi sự vật đã không còn nằm trong tầm tri giác của chủ thể. Cơ sở sinh lí của NTCT là hoạt động của một hay vài bộ máy phân tích trong vỏ não và dưới vỏ não. Thông qua ngôn ngữ, con người biểu đạt NTCT thành tri thức kinh nghiệm. Tri thức kinh nghiệm rất quý, nhưng do còn nhiều hạn chế, nên nó chưa trở thành công cụ chỉ đạo hoạt động thực tiễn.