Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGŨ UẨN

 khái niệm của Phật giáo giải thích chúng sinh (hay loài hữu tình) được tạo thành từ 5 yếu tố, tức 5 uẩn: sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Sắc uẩn chỉ chung mọi thứ vật chất hữu hình; thụ uẩn chỉ tác dụng cảm thụ sự vật của tâm đối với cảnh; tưởng uẩn chỉ tác dụng tưởng tượng sự vật của tâm đối với cảnh; hành uẩn là chỉ tác dụng về mọi thứ thiện ác của tâm đối với cảnh; thức uẩn chỉ bản thể hiểu biết, phân biệt sự vật của tâm đối với cảnh. Trong NU thì sắc uẩn là thân, còn bốn uẩn khác là tâm. Trong tâm, ba thứ thụ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn về tâm tính mỗi thứ đều có một loại tác dụng đặc biệt, nên gọi là tâm sở hữu pháp (gọi tắt là tâm sở), còn thức uẩn là tự tính của tâm, nên gọi là tâm vương. Theo giáo lí Phật giáo, các loài hữu tình có thân ở sắc giới, dục giới đều do năm uẩn mà thành, còn các loài hữu tình không có thân ở vô sắc giới thì từ bốn uẩn mà thành (trừ sắc uẩn). Trong Kinh Tăng nhất A hàm viết: “Sắc như bọt nước tụ lại, thụ như bong bóng nổi phập phồng, tưởng như hơi bốc vật vờ, hành như cây chuối, thức như huyễn pháp”.