Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGÔN NGỮ LÔGIC

giống như mọi ngôn ngữ, NNL bao gồm ba phần chính: cú pháp lôgic, ngữ nghĩa lôgic và ngữ dụng lôgic. NNL có đặc điểm trừu tượng và khái quát. Do dùng để miêu tả cái lôgic có tính phổ quát, nên NNL thực chất là ngôn ngữ hình thức, vì nó miêu tả các hình thức và các quá trình lôgic không phụ thuộc vào nội dung cụ thể, sinh động của tư duy và của tồn tại. Trong lôgic học, có nhiều loại hình và mức độ NNL: NNL hình thức, NNL biện chứng, NNL truyền thống, NNL hiện đại, NNL cổ điển, NNL phi cổ điển, NNL lí thuyết, NNL ứng dụng, vv. Cũng như mọi ngôn ngữ khác, NNL có giá trị là phương tiện giao tiếp và phương tiện nhận thức. Hơn nữa, NNL là phương tiện nhận thức và giao tiếp chung giữa mọi người, bất kể chủng tộc và dân tộc nào.