Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUY LUẬT ĐỒNG NHẤT

một trong những quy luật cơ bản của lôgic hình thức. Trong lôgic hình thức truyền thống, QLĐN được phát biểu như sau: A là A, hay A đồng nhất với chính nó. QLĐN yêu cầu chủ thể tư duy phải bảo đảm tính xác định của tư tưởng, phản ánh tính cô lập và bất biến tương đối của mọi sự vật và hiện tượng. Yêu cầu chủ thể tư duy không được phép đánh tráo khái niệm trong quá trình lập luận. Các phép biến đổi hình thức tư duy phải bảo đảm nguyên tắc đồng nhất thức, nghĩa là không thay đổi giá trị chân lí của các hình thức được biến đổi. Rõ ràng QLĐN của lôgic hình thức chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi nhất định và hạn hẹp. Đó là phạm vi của tính đồng nhất trừu tượng. Lôgic biện chứng không phủ nhận ý nghĩa của tính đồng nhất trừu tượng như trường hợp giới hạn của đồng nhất cụ thể, như kết quả trừu tượng hoá của tính đồng nhất cụ thể. Tính đồng nhất cụ thể bao hàm cả sự khác biệt do mối liên hệ phổ biến và sự vận động, phát triển không ngừng của mọi sự vật và hiện tượng. Chính trong quá trình vận động, phát triển của mọi sự vật, hiện tượng, tính đồng nhất cụ thể có thể chuyển hoá từ sự vật thống nhất đa dạng cũ sang sự thống  nhất đa dạng mới.