Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRI THỨC TRỰC TIẾP

tri thức có được không cần phải chứng minh, sự trực quan trực tiếp chân lí, khác với tri thức biện luận là tri thức bao giờ cũng bị chi phối bởi những dữ kiện kinh nghiệm và bởi sự suy luận lôgic. Có hai hình thức TTTT: TTTT cảm tính và TTTT trí tuệ hay còn gọi là trực giác cảm tính và trực giác trí tuệ. TTTT cảm tính là tri thức có nguồn gốc do kinh nghiệm đưa tới. TTTT trí tuệ là tri thức có được do khả năng trí tuệ nhìn thấy chân lí bằng "những con mắt của trí tuệ" và nhìn thấy trực tiếp không cần chứng minh (vd. những tiên đề về hình học). Giữa TTTT và chứng minh gián tiếp có sự thống nhất, sự thống nhất đó có cơ sở của nó ở sự phát triển của thực tiễn vật chất.