Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÔMÊÔMÊRIA

  (HL. Homoioméreia - phần như nhau, hoặc là cái có những bộ phận như nhau), thuật ngữ trong triết học của Anaxagôrat (Anaxagoras). Ông quan niệm tất cả những cái đang tồn tại được chia thành một số vô tận những Ô. Đó là những hạt khác nhau về chất, mỗi hạt đó lại được chia thành một số vô tận những hạt của chính nó. Như vậy, Ô là hạt vừa đồng nhất về chất, vừa độc đáo về chất, nó chứa đựng trong nó một số vô tận những hạt nhỏ hơn.