Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUẢNG TÍNH

khái niệm nói lên đặc tính của tất cả những cái gì tồn tại trong không gian, hoặc là nói lên một phần có hạn của không gian. Nói một cách chung nhất, QT là một đặc tính cơ bản của không gian, biểu hiện quy mô của nó. Trong khái niệm QT, phản ánh các yếu tố tương đối ổn định và không biến đổi của một loại liên hệ nhất định giữa các vật và các hiện tượng. Chính tính ổn định đó đã cho phép so sánh được quy mô các vật thể. Vì QT phụ thuộc vào không gian, mà không gian lại là hình thức tồn tại của vật chất, cho nên QT cũng phụ thuộc vào đặc tính của vật chất đang vận động.