Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGHIÊM PHỤC

 (Yan Fu; 1854 - 1921), nhà tư tưởng khai sáng thời cận đại Trung Quốc. Từng du học ở Anh. Về Trung Quốc, chủ trương biến pháp duy tân. Ông cho rằng: “Trung Quốc ngày nay không biến pháp tất sẽ mất nước”. Dịch tác phẩm “Bàn về tiến hoá” của Hơcxli (T. Huxley) truyền bá vào Trung Quốc với tên gọi “Thiên diễn luận”, đề cao quan điểm cạnh tranh sinh tồn. Ông cho rằng, trời, đất và xã hội con người không thể không biến đổi, nhưng chủ trương biến hoá dần dần. Phê phán chế độ quân chủ, nhưng lại chưa tin vào khả năng làm chủ của người dân. Đối với vấn đề “thể” và “dụng” của học thuật tư tưởng Trung Quốc đương thời, ông chủ trương “thể” và “dụng” là một, phản đối quan điểm cho học thuật Trung Quốc là “thể”, học thuật phương Tây là “dụng”. Về quan điểm luân lí, thiên về chủ nghĩa công lợi và khẳng định quyền tư hữu tài sản. Sau Cách mạng Tân Hợi (1911), Nghiêm Phục ngày càng biểu lộ tư tưởng bảo thủ. Tác phẩm có “Nghiêm Cơ Đạo thi văn sao”, vv.