Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUY LUẬT LÍ DO ĐẦY ĐỦ

 quy luật cơ bản của lôgic hình thức. Trong lôgic hình thức truyền thống, QLLDĐĐ được phát biểu như sau: mọi ý nghĩa chân thực đều phải có căn cứ chân thực, hoặc là được rút ra từ những tiên đề chân thực (bằng suy diễn, quy nạp, loại tỉ...), hoặc là  được bảo vệ bằng những luận cứ chân thực (bằng chứng minh). QLLDĐĐ bảo đảm tính vững chắc của tư duy đúng đắn. Vì nó yêu cầu ý nghĩa chân thực phải được bảo vệ bằng nhiều tiên đề hoặc luận cứ chân thực khác. Như vậy, tính vững chắc của tư duy đúng đắn chỉ có thể bảo đảm bằng hệ thống lập luận hợp lôgic. Nhưng cũng như mọi quy luật khác của lôgic hình thức, QLLDĐĐ mang tính chất trừu tượng và hình thức. Hơn nữa, phạm vi tác dụng rốt cuộc cũng bị hạn chế căn bản. Vấn đề là ở chỗ, tư duy xét về bản chất không thể tự bảo vệ được tính chân thực của nó. Bởi vì, chỉ có thực tiễn mới là tiêu chuẩn tối cao của chân lí khách quan.