Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÂU THUẪN ĐỐI KHÁNG VÀ MÂU THUẪN KHÔNG ĐỐI KHÁNG

những dạng, những loại hình mâu thuẫn cơ bản đặc trưng cho sự phát triển xã hội trong những điều kiện lịch sử nhất định. Mâu thuẫn đối kháng là những mâu thuẫn đặc thù của các quan hệ xã hội trong xã hội có giai cấp bóc lột, nó phản ánh lợi ích không thể điều hoà của các tập đoàn, các lực lượng xã hội đối địch nhau. Do đó, các mâu thuẫn đối kháng chỉ phát triển quyết liệt hơn, sâu sắc hơn và không tránh khỏi dẫn tới xung đột gay gắt. Hình thức giải quyết xung đột này phụ thuộc vào các điều kiện lịch sử cụ thể và thường là dẫn tới cách mạng và chiến tranh. Những mâu thuẫn không đối kháng là những mâu thuẫn giữa các giai cấp, các tập đoàn, các lực lượng xã hội không đối địch nhau, cùng có chung lợi ích căn bản. Đặc điểm của mâu thuẫn này là trong quá trình phát triển của nó, các mặt mâu thuẫn không nhất thiết phát triển thành những mặt đối địch quyết liệt, thành những xung đột quyết liệt không thể điều hoà, một mất một còn. Mẫu thuẫn không đối kháng được khắc phục bằng cải cách hay cải tạo từng bước và có kế hoạch những điều kiện kinh tế, xã hội gây nên mâu thuẫn đó.