Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MỤC ĐÍCH

dự kiến trong ý thức con người về kết quả nhằm đạt được bằng hoạt động của mình. Với tính cách là động cơ trực tiếp, MĐ hướng dẫn và điều chỉnh mọi hành động. Người ta thường phân biệt MĐ chung và MĐ bộ phận, MĐ cuối cùng và MĐ trung gian, MĐ xa và MĐ gần. Trong khi biểu hiện mặt tích cực của ý thức, MĐ phải phù hợp với những quy luật khách quan, với khả năng hiện thực của thế giới xung quanh, và của bản thân chủ thể. MĐ có thể thực hiện bằng nhiều phương tiện (biện pháp) khác nhau tuỳ điều kiện cụ thể từng nơi, từng lúc. MĐ, phương tiện, kết quả là một thể thống nhất. Hoạt động của con người không chỉ thực hiện MĐ đề ra, mà còn chuyển cả nội dung và đặc điểm của phương tiện vào trong kết quả. Vì vậy, chủ nghĩa Mac phê phán quan điểm "MĐ biện hộ cho phương tiện", không chỉ vì "MĐ nào cần đến phương tiện bất chính là MĐ bất chính" (Mac), mà trước hết là vì phương tiện không tốt đẹp chỉ có thể đưa đến kết quả không tốt đẹp.