Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MIN J. X.

(John Stuart Mill; 1806 - 73), nhà triết học, lôgic học, kinh tế học người Anh. Tư tưởng triết học cùng dòng với Hium Đ. (D. Hume) và chủ nghĩa kinh nghiệm thế kỉ 18, đại diện chủ nghĩa thực chứng. Min sáng lập môn lôgic học quy nạp; có công đề xuất phương pháp nghiên cứu mối liên hệ nhân quả (các phương pháp xác định điểm giống nhau, điểm khác nhau, phần còn lại và sự cùng biến đổi); phóng đại vai trò của quy nạp và phủ nhận diễn dịch với tư cách là phương pháp tiếp thu tri thức mới. Trong lĩnh vực đạo đức học, Min chủ trương chủ nghĩa vị lợi [sau Benthơm (J. Bentham)], cho giá trị đạo đức là ở chỗ có lợi, mục đích cuối cùng của đạo lí là xây dựng hạnh phúc. Trong kinh tế học chính trị, Min bác bỏ lí luận giá trị của Ricađô Đ. (D. Ricardo) và thay thế nó bằng lí luận chi phí sản xuất tầm thường. Về chính trị, Min theo chủ nghĩa tự do tư sản. Tác phẩm chính: "Lôgic quy nạp và diễn dịch" (1843)., "Nguyên lí của kinh tế chính trị học", (1848), "Chủ nghĩa vị lợi" (1863).