Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MIN C. R.

(Charles Wright Mills; 1916 - 62), nhà xã hội học, nhà chính luận tiến bộ Hoa Kì. Min phê phán gay gắt tính phản dân chủ của xã hội tư sản Hoa Kì, vạch trần vai trò ngày càng mạnh của thiểu số thượng lưu cầm quyền. Min cũng phê phán gay gắt chủ nghĩa kinh nghiệm mang tính hạn chế và trừu tượng của môn xã hội học Mĩ hiện đại, nhất là thuyết hành động xã hội Paxơn T. (T. Parsons). Khát vọng của Min là muốn gắn xã hội học với những vấn đề bức thiết của thời đại. Tư tưởng của Min có ảnh hưởng tới hệ tư tưởng của cái gọi là lực lượng "cánh tả mới" ở Hoa Kì. Tác phẩm chủ yếu: "Những người áo cổ trắng" (1951), "Tầng lớp ưu tú nắm quyền lực" (1956) và "Tưởng tượng xã hội học" (1959).