Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MECLÔ - PÔNGTY M.

(Maurice Merleau - Ponty; 1908 - 61), nhà triết học Pháp, học trò của Huxen E. (E. Husserl), một trong những đại diện của hiện tượng học gần với chủ nghĩa hiện sinh. Giáo sư đại học ở Lyông (Lyon) và Xoocbon (Sorbonne). Cùng với Xactơrơ J. P. (J. P. Sartre) lập ra tạp chí "Thời hiện đại". Meclô - Pôngty quan tâm trước hết đến triết học tâm lí, ông áp dụng lí luận về hình thức vào việc nghiên cứu các ứng xử, rồi vào việc nghiên cứu tri giác, trong đó người ta thấy rõ ràng ảnh hưởng của hiện tượng luận của Huxen.

Từ 1945, Meclô - Pôngty quan tâm đến việc nghiên cứu những mối quan hệ giữa chủ nghĩa hiện sinh và chủ nghĩa Mác, nhưng sau đó, Meclô - Pôngty tự vạch rõ ranh giới giữa mình với chủ nghĩa cộng sản và do đó đã chia tay với Xactơrơ (1953). Với tư cách là một nhà triết học hiện sinh chủ nghĩa, Meclô - Pôngty quan niệm con người dấn thân vào thế giới và lịch sử, con người vừa được xét ở cả hành động lẫn tư duy, ở cả cái "vô nghĩa" lẫn "cái tuyệt đối", nghĩa là được xét trong hiện sinh cụ thể cả tinh thần lẫn thể xác, do đó người ta gọi đó là thứ "triết học mang tính chất nước đôi". Những tác phẩm chính của Meclô - Pôngty: "Cấu trúc của hành vi xử thế" (1942); "Hiện tượng học về tri giác" (1945), "Chủ nghĩa nhân đạo và sự khủng bố" (1947), "Ý nghĩa và vô nghĩa" (1948); "Những khoa học nhân văn và hiện tượng học" (1953); "Những cuộc phiêu lưu của phép biện chứng" (1955), "Cái hữu hình và cái vô hình" (1964).